இது உம்பும் நேரம் எதுவும் பேசாதே

Ithu Pool Umbum Neram Ethaiyum Pesaathe

ஒரு பெனுக்கு எப்படி ஒப்பது சுகமோ அதை அதை விட பூளை உம்பி விடுவது ஆண்களுக்கு சுகம். அந்த அனுபவத்தை நீஎங்கள் அனுபவித்து வுனர்த்தல் தான் தெரியும்.  சில் பெண்களுக்கு மெது வாக உம்புவது பிடிக்கும். சில பெண்களுக்கு கஞ்சி தெறிக்க தெறிக்க உம்புவது பிடிக்கும்.

Comments