கன்னாமா என் பண்ட்டு வுள்ளே தலை விடுறியா

Kannamna ennudaiya pant vulle unatu thalaiyai eduthu viduriyaa

காதல் அரசி

இன்னும் கூத்தி கிளியும் வாயை போதிதஹிக்கிட்து கூத்தியை விரித ன்னு சொன்னா. நீ விடுதி இனிமீ நாங்க பார்திதஹுக்குறோம் ன்னு என் வாயில் பூளை வைய்தித்ஹிருந்த ஆளு என் அம்மாக்கிடதீ சொல்லிட்து அவன் பூளை என் வாயில் இருந்து உருவினான். இன்கீ வாடி வந்து நீ பீத குட்தி தீவதியா முளையை கசக்கி விடுதி ன்னு அம்மாக்கிடதீ சொல்லிட்து அவன் வந்தான். இப்ப என்னோட கூத்தியும் ஒழுக்கு தயாராகி தன்ணியை விட ஆரம்பிச்ுது. அவன் வந்து ஒழுதுக்கொண்டு இருந்தவனை நிறுட்தஹ சொல்லிவிட்து என்னை படுக்கையில் இருந்து தலை மயிரை பிடிச்சு தூக்கி நிறுதித்ஹினான். நான் வழி தாங்க முடியாம்ீ காதித்ஹீநீன். என் அம்மா தீவதியா என்ன முளையை பிடிச்சு மூலையில் அடிச்சா. இவ பூந்டையை கிழீசத்து போதாது. இவ கூண்டியையும் கிழிசாட்த்ஹான் அடங்குவா போலீ இருக்குடி ன்னு சொல்லிக்கிட்டீ அவன் என் குந்டியில் ஓங்கி அடிச்சான்.

நீ மல்லாக்க படுதா. நாங்க இவளை உன் பூழு மீளீ சொருக்குறோம் ன்னு சொன்னான். அம்மா அதுதான் சரி ன்னு சொன்னா. அவன் படுக்கையில் படுட்த்ஹான். அவன் சுன்ணி நட்தாமா நின்னுச்சு. என் அம்மா தீவதியாலும் இன்னொறுதிதஹானும் என்னை பிடிச்சு தூக்கி காலை விரிச்சு அவன் பூழு மீளீ என்ன புந்தியை சொருகினாங்க. எனக்கு பூந்டைக்குள் காதிதஹியை விட்தது போல் இருந்துச்சு. என் அம்மா தீவதியா என்னோட முளையை விடாமீ கசக்கி பீலிஞ்சா. அப்படியீ என்னை அவன் மீளீ குனிய வசாங்க. என் அம்மா தீவதியா இன்னொறுதிதஹங்கிடடீ கண்ணை காட்டிநா. பொருடி பூண்டாய் மக்ளீ உன் மகா கிழிப்பபதுரத்தை பாக்க உனக்கு இவளவு ஆசையா ன்னு கீட்துகிதிடீ என் பின்னாடி வந்தான். என் அம்மா தீவதியா என் தலை மயிரை இருக்கமா பிடிசுக்கித்தா. நான் போட்து இருந்த ஜாத்தியை என் வாயில் வச்சு திணிச்சா. ம்ம் இப்ப ஆரம்பிதா ன்னு சொன்னா. என் மூலை இரண்டும் அம்மாவோடா கையில் கசக்கப்பட்து இருந்தது.

அவன் என் கூண்டியை விரிசான். குந்தி நல்லா தைதா இருந்துச்சு. என்னடி உன் மகா குந்தி ஓட்டை இவளவு சின்னதா இருக்கு ன்னு சொல்லிக்கிட்டீ அவன் ஆப்பைய் என் குந்டியில் அடிக்க ஆரம்பிச்சான்.நான் அலற ஆரம்பீச்சீன்.என்ன அம்மா நல்லா வாயை போதிடிஹீட்டா. அவன் KஅஜKஒல் என்னோட கூண்டியை கிழீசு உள்ளீ போக ஆரம்பிச்ுது. பூந்டையில் இருந்த பூழு இன்னும் உள்ளீ ஈரியது. குந்டியில் இவன் பூழு சொருகியது. குந்தி தார்ந்ணு கிழிஞ்சு இரட்தஹம் என் அம்மா தீவதியா என்னை விடாம இறுக்கி பிடிச்சுகிடிது நல்லா கிளீதா ன்னு வெறி பிடிச்சு காதிடஹுனா. இப்ப இரண்டு பூழும் என்னோட இரண்டு ஓட்டையையும் வீக்மா கிழிக்க ஆரம்பிச்ுது. என்னோட உடம்புக்குள் கடப்பாரையை விட்டு ஆடுவது போலீ வழிசுது. என் அம்மாவோ என் முளைகளை பிடிச்சு கண்ணி போகும் அளவுக்கு

Comments