மென்மையாக அவளிடம் ஒன்றை கண்டேன்

Memaiyaana avalidam onrai ragasiya maaga kandu irunthen

மெதுவான சமான்

தான் கால்களை இன்னும் கொஞ்சம் நெருக்கி கொண்டாள். என் பெண்தாதிதி பூந்டையீ பார்ட்தஹ எனக்கு இது ரொம்ப புது அனுபவம். இன்னும் ஸ்பீதை கூடிநீன். அவளுக்கு காம நீர் வந்து விட்தது போல இருக்கு. இப்போது எனக்கு ஒப்பத்து ரொம்ப ஈசியாக இருந்தது. அவளுக்கு வழி சுதிடஹமாக குறைந்து போய் விட்தது. ரொம்ப நாள் ஒதிதஹு பழக்க பாட்தாவள் போல் எல்லையில்லா மகிழ்ச்சியுடன் என் ஓலை ரசிதிதஹு கொண்டு இருந்தால். வண்டி ஓடி கொண்டு இருந்தது. ஈதிதஹனை நாழி எப்படி தாக்கு பிடிக்கிறது என் பூல் என்று எனக்கீ சந்தீகம் வந்தது. வெடிதிதஹது என் பூல். கொட்டியது காஞ்சி. பார்க்வியின் பூண்டாய் நிரம்பி வழிந்தது. எப்படி ஒருவன் பெரும் பசிக்கு பின் சாபிபிடதாவுடன் முகதிதிஹில் ஒரு திருப்தி வருமோ அது போல பூண்டாய் பசி அடங்கியவுதன் பார்க்வியின் முகதிதிஹில் பெரும் திருப்தி தெரிந்தது. என்ன பார்க்கவி. எப்படி இருந்தது என்றீ. ஸார். நீங்கள் தான் சொன்னீங்களீ. சொர்க்கட்த்ஹைய் காட்டுகிரீன் என்று. நீங்கள் உங்கள் பூலால் சொரக்ட்த்ஹைய் காட்ட மட்தும் இல்லை. சொர்க்கதிதஹூக்கு கூடுதி போய் வந்து வித்தீர்கள். ஆனால் ஒரு குறை இன்னும் இருக்கு. தப்பாக எடுதித்ஹு கொள்ளக் கூடாது. ரொம்ப நீராம் சொர்க்கத்லீயீ இருக்கணும் போல இருக்கு.

இன்னும் ஒரு முறை சொர்க்கதித்ஹு போக வீந்தும் போல இருக்கு. அதுக்கு நீங்க மீண்டும் ஹெல்ப் பண்ணவீந்தும் என்று தலையை குனிந்து கொண்டு சொன்னாள். அவளை ஒரு முறை நொடிதம் வீட்தீண். அவள் பாசிகள் முன்பை விட கூதித்ஹி நின்றன. பூண்டாய் இன்னும் ஓப்Pஇத்தாந் இருந்தது. என் காஞ்சி வழிந்தது அவள் பூந்டையில் இருந்தது. அந்த கருப்பு பூண்டாய் முடிகள் கூதித்ஹி நின்றன. முள்ளாம் பன்றியின் மயிர் நீக்குமீ அந்து போல நின்றன. ஓ.கீ. பார்க்கவி. நீயும் உன் பூந்டையும் சூப்பர். இந்த முதல் ஒழிழீயீ நீ ஈவாலவு நீ ஒதிதஹு உழைப்பீ என்று நான் நினைதிதஹு கூட பார்க்கவில்லை. ஒப்பதில் ஒரு டீஸ்டூ இருந்தால் தான் இந்த மாதிரி அனுபவிதிதஹு ஒக்க முடியும். நீ அதில் கில்லாடி. வரும் காலதிதஹில் ஒப்பதில் நீ ஒரு பெரும் ஒல்காரியாக மாறுவீ. இதுக்கு சான்று உன் பூந்டைததான் என்று அவளை வெகுவாக பாராட்டிநீன். ஸார் ரொம்ப தீங்காச் என்றாள். ஸார் என்று மீண்டும் ஒக்க நினைவு படுதித்ஹினால். அவளை படுக்க வைய்தித்ஹு என் பூளை அவள் பூந்டையில் சிறிது சிரமபபாட்து என் பூல் முழுவதையும் நுழைதிதஹு வீட்தீண் . இந்த தடவை நான் ஒரு முடிவு எடுதித்ஹீன் . குட்தி பாவம் ரெண்டாவது முறை ஒக்கிறாள். பொதுவாக முதல் தடவையைவிட ரெண்டாவது முறையீ ஒள் ரொம்ப இனிக்கும். அதுநாள் பார்க்கவிக்கு கீட்டாதா இன்பட்தஹைய் தர வீந்தும். அப்படி தந்தால்தான் மீண்டும் நாம் பூளை தீதி வருவாள். சுவர்நா பார்க்கவிக்கு அவ்வளவு சீக்கிரதிதஹில் கழியானாம் பண்ணி கொடுக்க மாத்தாள். ஆனால் அதுவரை பார்க்கவி பூண்டாய் பொறுக்காது.

Comments