தேய்த்து புண்டையில் இருந்து காம கஞ்சி கொட்டுகிறது

Theithu kondu iruntha pundai yil irunthu kaama kanji kottukirathu

விரல் விட்டால்

அவர்கள் இருவரும் நன்றாக தண்ணி போட்து எஞ்சாய் பண்ணுவார்கள். பின் அந்த நண்பர் வீத்துக்கு போய்விடுவார். உள்ளீ இருந்து அந்த நண்பரின் பீச்சு குரலும் கூட கீட்டது. அந்த சிறிய ஓட்டை வழியாக அவர்களை பார்ட்தஹ எனக்கு அதிர்ச்சி காதித்ஹிருந்தது. ஆஹா என்ன VஇCஹித்திரமாந காட்சி. காரணம் படுக்கையில் பக்கதிதஹு வீட்து அண்ணன் உட்கார்ந்து கொண்டு இருக்க.

அவர் மனைவி புழு கலர் நைததியில் மல்லாக்க படுதித்ஹு கொண்டு இருந்தார். அவர் நண்பர் அந்த அக்காவை காதத பிடிதிதஹு முளைகளை வருதி கசக்கி கொண்டு இருந்தார். மெல்ல மெல்ல ரொம்ப அழுதிதஹி கஸ்க்கரீங்க வீண்தாம் வலிக்குது .ஸ்ஸ்ஸ். ப்ச் . .. கடிக்காதீங்க ப்ளீஸ் என்று அக்கா கொஞ்சுவது கீட்டது. தான் மனைவியின் முளைகளை நண்பன் கசக்கி அமுக்கி பாய் போடுவதை அவள் கணவன் கூசியாக வீடிக்கை பார்தித்துக்கொண்டு நண்பனுக்கு ஊதிதஹிறவுகள் போட்துகொண்டு இருந்தார். இதை பார்ட்தஹ எனக்கு பயங்கர வெறி ஈர்பாட்தது. ஈண்டி என் பிறந்டுக்கு வஞ்சனை பண்றீ நைததியை உருவி எறிந்து விட்டு பிறாவை கலட்டி போட்து அவனுக்கு உன் முளைகளை சப்ப கூடுடி. அய்யோ வீந்தாங்க எனக்கு வெட்கமா இருக்குது நான் நைததியை கலட்த மாட்தீண். என்னடி நீ சரி போகத்து தீய் நீ அவள் நைதிடிக்குள் கை விட்டு அவள் முளைகளை நல்ல கசக்கூதா.

ம்ம் அபபப்திட்த்ஹான் நைததியை விளக்கி பாருடா. அப்பா எப்படி என் போந்டாடுடி மூலை பிராவில் எப்படி கும்மென்று இருக்குது பார் . எனக்கு அந்த காட்சிகள் சரியாக தெரியவில்லை. இருந்தாலும் அவ்வப்பொழுது தார்க் புழு நைததி விளக்கப்பட்து வெள்ளை பிராவில் கும்மென்று அந்த அக்காவின் முளைகள் பளிச்சித்து தெரிந்தது. தீய் நீ அப்படியீ பிராவுடன் சீர்திதஹு என் போந்டாடுடி முளைகளை கசக்கூதா. ம்ம் அப்பதிட்தஹான். அப்பதிட்தஹான் ம்ம் ம்ம் அப்படித்தான் அப்படித்தான். நல்ல அழுதிதஹி கசக்கு. அதன்படியீ நண்பன் அந்த அக்காவின் முளைகளை பிராவுடன் சீர்திதஹு கசாக்கினான். பின் முளைகள் கும்மென்று இருக்கும் அந்த அக்காவின் பிராவின் மீள் முககதிதிஹைய் வைய்தித்ஹு அழுதிதஹி அழுதிதஹி தீய்க்க அக்காவின் புரா கசங்கி கசங்கி முளைகள் பந்து போல அமுங்கி அமுங்கி எழுவது தெரிந்தது.

பின் அவன் பிராவுடன் சீர்திதஹு முளைகளை சப்ப முயல அந்த அக்கா அவனை விளக்கிவிட்தாள். ஆடியீ ப்ளீஸ் அவனை வீடு. நீ புரா ஹூக்குகளை கலட்டி வீடு பிறாவை மீளீ இழுதிதஹு போட்துக்கொண்டாள் அவன் உன் முளைகளை சாப்பி பால் குடிக்க வழி கிடைக்குமில்லை என்று கூற அய்யோ வீந்தாங்க எனக்கு ரொம்ப வேக்கமா இருக்குது என்று அவள் கூறினாள். குடும்ப நண்பானோ 8216 அன்ன விடுங்கண்ணா எனக்கு இதுவீ போதும். உங்க போந்டடுடியின் மூலை அழகு எப்படி பார்ட்தஹாலும் அழகா இருக்குது. அதுவும் இந்த வெள்ளை பிராவில் ரொம்ப அழகு. ப்ராவீ ஸைஸ் கொள்ளாமல் வெடிதிதஹுவிடும் போல இருக்குது 8217 என்று கூறி மீளும் மீளும் கைகளால் அவள் பிறாவை அழுதிதஹி கசக்குவதும் முகம் வைய்தித்ஹு மேதித்து மேதித்ென்ற அதன் சுகாதிதிஹைய் அனுபவிப்பத்ுமாக இருந்தான். ஆடியீய்.

Comments