வீட்டில் எந்த ஒரு வேலையும் இல்லாதவர்கள் இந்த ஒரு வேலையை மட்டும் தவறாமல் செய்து விடுவார்கள். அது தான் கை வேலை. கை வேலை காம கதை தொகுப்பு தான் இது.