யாரும் இல்லை கீழ குனிந்து நாக்கு போடு

Yaarum illai neee keela kuninthu naakku podu

நாக்கு போட்டு சப்பு

ஒரு சில சமயம் வனித்தாவின் அம்மா தான் உன் வாழ்க்கை இப்படி ஆகிவிட்ததீ என்று புலம்புவாள். என்ன பண்ணுவது தனது பொருளாதார நிலைக்கு ஈர்பா குடும்பட்தஹைய் அமைதிதஹு கொள்ள தெரியவில்லை. எது இருக்கோ இல்லையோ வனித்தாவின் அப்பா அம்மாவின் வாழ்க்கையில் இரவு பஜனை நான்கு நடந்து ஆறு குழந்தைகள் பிறந்தன. ஒன்று போன பின் ஆய்ந்து குழந்தைகள் அவர்களுக்கு. மூணு பெண் இரண்டு பிள்ளை. தற்பொழுது பதிநீலு வயதாகி வயதுக்கு வந்து பிளஸ் டூ படிக்கும் அவர்களின் கடைசி பெண் பிறக்கும்போது வனித்தாவின் அம்மாவுக்கு வயது நாற்பத்ுக்கு மீள். குடும்ப சூழ்நிலையால் கல்யாணம் பண்ணிக்கொள்ள முடியவில்லை. அது மனத்துக்கு தெரியும். ஆனால் பாதமான அவள் கூத்திக்கு தெரியுமா. தான் வயது பெண்கள் எல்லாம் கல்யாணம் பண்ணிக்கொண்டு இரவு பகல் பாரமால் பூந்டையில் ஒள் வாங்கி வாயட்த்ஹைய் தூக்கி கொண்டு பிள்ளை பேதிதஹு மீண்டும் ஒதிதஹு மீண்டும் வயாரு ரொம்பி பூண்டாய் பிளந்து ரெண்டாவது குழந்தையும் பிறந்தாகி விட்தது. சிலர் இனி குழந்தை வீண்தாம்.

ஆபரீசன் கூட பண்ணி கொண்டு வித்தார்கள். ஆனால் வனிதா கூத்திக்கு இது வரை கிறக்ப்பிரவீசம் ஆகவில்லை. என்னதான் மனத்தை தீர்ரிக்கொண்டாலும் வனிததாவால் தான் பூந்டைக்கு பதில் சொல்ல முடியவில்லை. குளிக்கும்போது அந்த இறுக்கமான கூத்தியில் விரலை விட்டு குடைந்து ஓரளவு அமைதி படுதித்ஹுவாள். இரவில் தனியாக படுட்த்ஹால் கையை வைய்தித்ஹு அந்த ஒப்பிய பூந்டையை அழுதிதஹிக்கொண்டு தூங்குவாள். எவ்வளவு நாட்கள்த்ான் இப்படி வண்டி ஓட்டமுடியும். விரல் கூட முழுவதும் விட்டு கூதித்ஹி கொள்ள முடியாத நிலை. அவர்கள் வீட்டில் பக்கதிதஹு பொற்சனில் கூடி இருப்பவர்கள்தான் பரந்தாமணும் அவன் மனைவி நித்யாச்ரீயும். அவளுக்கு கிட்தட்திஹாடட்த வனிதா வயதுதான். ஆனால் ஒரீ வித்தியாசம் ஒரு பெண் பிறந்து ரெண்டாவது உண்டாகி பிள்ளை பிறப்புக்கு தான் அம்மா வீத்துக்கு மண்னார்குடி போய் இருக்கிறாள். வனிதா குடும்பம் பாடும் கால்தங்களை பரந்தாமன் 8211 பரமு 8211 நான்கு அறிவான். அவ்வப்போது உதவியும் பண்ணுவான். பரமு அன்ன என்று வனிதா அவனிடம் அன்பாகவும் மரியாதையுடனும் இருப்பாள். வனித்தாவின் பூண்டாய் எப்படி ஈங்குகிறதோ.

அதை விடஅதிகமாக ஈங்குவது வனித்தாவின் அக்கா பூந்டைததான். அவள் கல்யாணம் ஆகி ஒள் சுகாதிதிஹைய் ஓரளவு அனுபவிதிதஹு இப்போது சூழ்நிலை காரணமாக தனியாக இருக்கிறாள். அவள் பூந்டைக்கும் இதீ நிலை தான். ஒரு சில சமயம் பத்மினி வனித்தாவிடம் வருட்த்ஹ பட்து கொள்லுவாள். வனிதா என்னால் தாண்டி உன் வாழ்க்கை வீணாக போய் கொண்டு இருக்கிறது. எங்களை காப்பாரிர நீ கஷ்டப்படுகிறாய். நீ இரவில் என்ன கால்ததப்பதுவாய் என்று எனக்கு நன்னா தெரியும். நானாவது ஒரு வருடம் அந்த ஆளுதான் வாழ்த்து கொஞ்ச புருஷா சுகம் அனுபவிதிதஹு இருக்கிறீன். அது இப்போது இல்லாமல் நான் பாடும் பாடு எனக்குத்தான் தெரியும். இந்த விசயதிதஹில் உன் நிலைமை எனக்கு நான்கு தெரியும். இதை சமாளிக்க ரெண்டு வழி இருக்கிறது. எனக்கு எப்படியும் இன்னும் மூணு மாசாதிதஹில் நல்ல வீலை கிடைதித்ஹுவிடும்.

Comments