துணி கடை காரியின் துணியை தூக்கி உம்பினேன்

கொஞ்சம் எனக்கு துணி வாங்கலாம் என்று நான் துணி கடையிர்க்கு சென்று இருதேன். அப்போது தான் இந்த கன்னியை கண்டேன். அங்கே எனக்கு இவள் போட்டு இருந்த துணி தான் பிடித்தது.