ஆசிரியர் வகுப்பறையில் புரட்டி போட்டு ஒக்கும் செக்ஸ் விளையாட்டு

விடுமுறை நாட்களில் தன்னுடைய வகுப்பில் சூப்பர் செக்ஸ்ய் யான அழகினை கொண்ட மாணவியை வகுப்பிற்கு வர வைத்து. அவளது ஆடைகளை மொத்த மாக கலட்டி விட்டு செய்யும் மேட்டர்.