பல வித புண்டை ஒரே காட்சி யில் காணுங்கள்

Pala vitha maana pundai yai ore kaatchiyil kaanungal


நான் அவங்கக்காவின் வாய்க்கிட்டீ சுன்னிய காட்ட அவங்க சிரிசிட்தீ உம்பினாங்க. ராததிகாக்காவின் வாய் ஜாலதிதஹால் சுன்ணி மீளும் எழ அவங்க அதற்குள் முநக ஆரம்பிட்தஹாங்க. அப்போதான் குமார் பின்னாலிருந்து அவங்க பூந்டைக்குள் விட்டிடிக்க ராததிகாக்கா ரொம்பவும் முணக்ினாள். அவங்க முகம் கோனிக்க நான் அவங்க முககதிதிஹைய் பிடிசிட்து காட்ட அவங்க உம்பினாங்க. என் சுன்ணிக்கு புதுசா ராதித்ஹம் சென்ற மாதிரி சந்தோஷமா இருக்க நாங்க ரெண்டு பீறும் அவன் அக்காவின் கற்பை சூரையாடினோம். ஆவழீ வந்துதான் ஒள் வாங்குகிறாள் என்றாலும் அந்த காட்சியை காணும் யாரும் அதை நம்ப மாடிதார்கள். நாங்கள் அப்படித்தான் அவங்களை ஒள் போடுதோம். ராததிகாக்காவின் பூந்டையும் வாயும் எங்கள் சுன்னிகளால் கஷ்டப்பட நான் அவளிடமிருந்து விளாக்கினீன். அவங்க நாய் மாதிரி அப்டியீ நிற்க என் நண்பன் அவன் அக்கா பூந்டையை வீக்கமாக கூதிடஹினான். அவனுக்கும் வெரியீரா வீக்கமாக அவன் அக்காவை இடிட்தஹான். அந்த தீவதை தான் தம்பியின் சுன்ணியால் இடி வாங்கிட்டு முநக.

நான் அவளின் முகாதிடிஹுதான் முகம் சீர்திதஹு உதடுகளை கவ்வி சுவைக்க அவளிடமிருந்து காம முனக்ழ்கள் வந்து கொண்டீ இருந்தன. அவள் முகமெங்கும் முதிததமிட என் நண்பன் விலக்கிக்கொண்டு என்னை கூதித்ஹ சொன்னான். நானும் அவளிடமிருந்து எழுந்து அவள் பின்னால் போய் குந்தி ஓட்டைய வருட ராததிகாக்கா ஸ்சாா என்றாள். அப்படியீ மெல்ல அவள் பூந்டைக்குள் சுன்னியை நுலைக்க அவள் மீண்டும் முநக ஆரம்பிட்தஹால். ஆனால் குமார் அதற்கு விடாமல் அவன் சுன்னியை ஆவலாக்க வாயில் உம்பாகொடுக்க ராததிகாக்கா உம்பினால். நான் அவள் முதுகு மீள் படுட்தஹ மாதிரி நின்று கொண்டு அவள் முளைகளை கசக்கிட்து அப்படியீ இடுப்பை தூக்கி தூக்கி இடிக்க அவள் சினிங்கிடடீ ஒள் வாங்கினாள். அவன் தம்பீயோ அவங்கக்கா முககதிதிஹைய் இருக்க பிடிசிட்து அவள் வாயிலீயீ சுன்னியை சொருகி சொருகி எடுக்க ராததிகாக்காவாள் முடியாமல் கதறினாள். ஆனா வெளியீ ஓடிய டீவீ சாதித்ஹம் அவள் சாதிதஹட்தஹைய் வெளியீ கீட்க விடாமல் மடக்கிட நான் அவள் அக்கா பூந்டையை கிழிசெதுதித்ஹீன். என் நண்பானாள் தாங்க முடியாமல் அவள் அக்கா முககதிதிஹைய் காததி அவள் முகதிதிஹிளீயீ காஞ்சியை தெரிசான். நான் அவனிடம் ஈந்தா.

இப்படி பண்ணிதிடீ எங்க அவன் என்னிடம் நான் எப்பவும் இப்படித்தாந்டா செய்வீன். அவளும் இதைட்தஹான் விரும்புவாள் எங்க ராததிகாக்காவை பாதித்ஹீன். அவளும் தான் தம்பியின் காமதித்திண்ணீரை முகதிதிஹில் ஒழுக்க விட்துதிது கள்ளட்தஹனமாக சிரிசால். பின் ஆவாணீ துணியெதுதித்ஹு அவள் அக்கா முககதிதிஹைய் தொடடசதிவிட்து அவள் முகதிதிஹில் முதித்த மாலை பொலிய நான் ராததிக்ா பூந்டையில் அப்படியீ இயங்கிததிறுந்தீன். அவன் என்னை செய்யதா என்றிதிடு ரூமை விட்டு வெளியீ சென்றிட நான் அவள் கூந்டிய பிடிசிட்து நாய் மாதிரியீ நல்லா வீக்மா ஒக்க ஆரம்பிக்க அவள் சாதித்ஹம் அதிகமானது. என் கொத்டைகள் ராததிகாக்காவின் குந்டியில் பட்து தெறிக்க நான் எனக்கீர்பட்த வழியெல்லாம் பொருதிதஹுக் கொண்டு அவள் கூண்டியை இருக்க பிடிசிட்து அவள் பூந்டையில் வீக்கமாக கூதித்ஹ ராதிகாவாள் சுகம் தாங்க முடியாமல் காதர ஆரம்பிட்தஹால்.

Comments