கொலு கொலு வான மனம் தரும் முலை மங்கை

Kolu kolu vana manam tharum mangaikal

 

எதரி வீடு பெண்

நீளா தலையை குனிந்து கொண்டு ஆமாம் கொஞ்சம் சொன்னீன். ஈண்டி இதை எல்லாம் போய் சொல்லுவாங்காளாதின்னு பிரகாஷ் கீட்தாண். நீளா அதுக்கு உங்களுக்கு ஒண்ணும் தெரியாது. நீங்க பண்ணியத்தை நான் சும்மா கோடி தான் காட்டிநீன். அவளோ நீரில் பார்ப்பதுபோல விழா வறியாக சொல்லுவாள். அவள் சொல்லுவதை கீட்தால் நாமீ பண்ணுவது போல இருக்கும் என்று அவள் பூக்கள் பாடினாள். இப்போ அதுக்கு என்ன. பீசாமா வாங்க. நீங்கததாணீ சொன்னீங்க. ராதிதஹிறி பண்ணலாம்ன்ணு. இப்போ நான் சொல்றீன் அப்படி பண்ணுங்கண்ணு சொல்லி அவன் பதிலுக்கு காதிடஹிறாமல் நீத்த்ஹு ராதிதஹிறி போலவீ அவன் பூளை பிடிதிதஹு உருவினால். காலையின் பூல் எழுந்தது. பசுவின் கூத்தியை உராசீப் பார்க்க தாயாராக் இருந்தது. பொங்கும் பூம்புனல் பூந்டையோ எப்போ றாது வரும.

தான் தாகம் தீரும் என்று காதித்ஹுகொண்டு இருந்தது. சுமா சொன்ன போசில் தீப்பிழை பிடிதித்ுக்கொண்டு குனிந்துகொண்டு வாங்க சீக்கிரம் வாங்கோ பின்னால் வந்து எரியும் என் பூந்டையை அணையுங்க என்று அன்பு கதிடலையிட்தாள். இந்த போசிசன் கொஞ்சம் புதுசு. பிரகாஷ் கொஞ்சம் தாது தடுமாறி நீலாவின் போந்துக்குள் தான் தாடியை சொருகிவிட்து அவள் மீது சாய்ந்துகொண்டான். கிளீ விழாமல் இருக்க நீலாவின் முளைகளை கெட்டியாக பிடிதிதஹு கொண்டான். அவ்வளவுதான். காலை ஈரியது. பசுவை தூம்சாம் பண்ணியது. காலையின் வெயிட் பொறுக்கமுடியாமல் பசு அப்படியீ தீப்பில் மீளீ பாதி குப்புற படுதித்ஹு கொண்டது. . பிரகாஷோ அவளின் முளைகளை விடவீ இல்லை. தீப்பில் பிரகாஷ் கை ரெண்டும் சீர்திதஹு நீலாவின் முளைகளை அழுதிதஹிய வண்ணம் இருந்தது. இதுவீ அவளின் பூண்டாய் ஜூசுக்கு காரணம். என்னதான் புதிய போசாகக இருந்தாலும் ஒப்பத்து எப்போதும் போல தாணீ. முதலில் தாட்தூ தடுமாறிய பிரகாஷ் வெகு நாள் இந்த போசில் ஒப்பவன் போல சர்வ சுதந்திரமாக தான் பேந்தைதியின் பூந்டையில் பின்பக்கமாக ஒதிதஹு கடைசியில் காஞ்சி தானம் பண்ணினான்

நிலையாதிதஹுதான் சீர்ந்து அமைந்துள்ள அந்த காவல் நிலைய அதிகாரி தான் காலிராஜ். அறுப்புக்கோட்டையை சீர்ந்ததவர். நல்ல உயரம் நிறம் நல்ல கருப்பு. கட்தபோம்மன் மிசை உண்டு. அவருக்கு கீழ ஆறு காவலர்கள் வீலை பார்க்கிறார்கள். அந்த காவல் நிலையாதிதஹுதான் இணைந்து செயல் பாடும் மகளிர் காவல் நிலதிதஹூக்கு இன்சார்ஜ் சகுந்தலா தீவி. அவளும் ஒரு இன்ஸ்பெக்தார்த்தான். அவளும் சூப்பர் கட்தைய். அன்று இரவு சுமார் எட்து மணிக்கு காலிராஜ் வந்தார். வந்தவரை பார்ட்த்ஹாவுடணீயீ சகுந்தலா இன்னிக்கி காலிராஜ் தண்ணி போட்து விட்டு வந்து இருக்கிறார். அவர் பழக்கம் மாட்டண் சாபிபித்துவிதிது தண்ணி பொட்தால் அன்று அவர் கூட்டியும் போதவீந்தும். அதை கணக்கு பண்ணி தனக்கு அந்த சான்ஸ் இருக்கு என்று எண்ணி மகிழ்ந்தாள். காவல் நிலையாதிதஹில் இவர்கள் இருவரை தவிர மர்ற காவலர்கள் ஒருவர் கூட இல்லை.

ஏன்கீ என்று காலிராஜ் கீட்தார். தீவி சொன்னாள். அய்யா. ஆண் காவலர்கள் மூணு பியர் ரவுண்டு போய் இருக்கிறார்கள். இரவு ரெண்டு மணிக்குட்தஹான் வருவாங்க. பெண் போலீசில் ரெண்டு பீறும் ரவுண்ட் போய் இருக்கிறார்கள். பதினொரு மணிக்குத்தான் வருவார்கள் என்றாள். கொஞ்சம் கீஸ் பார்ட்தஹார். யார் யார் கஸ்டதியில் இருக்கிறார்கள் என்று கீட்தார். ஆண்கள் செல்லில் ஒருவனும் பெண்கள் செல்லில் ஒருதிதஹியும் இருக்கிறார்கள் என்றும் அவர்களை பர்றியும் சொன்னாள். ஆண்கள் செல்லில் இருப்பவன் ஈற்கநவீ ஒரு முறை நாம் அள்ளி கொண்டு வந்தோம். பின் சரிவர நிரூபிக்க முடியவில்லை . அதனால் விட்துவிதிடோம். இப்போது செம்புதாஸ் தெருவில் ஒரு இரும்பி கதையில் இரும்பு ராடுகள் காணாமல் போய்விட்தது. அந்த சந்தீக்ககதித்ஹின் பீரில் அவன் உள்ளீ இருக்கிறான். ரொம்ப திமிர் பிடிட்தஹவனாக இருக்கிறான். அவள் சாராய கடட்திஹலில் மாதிதிக்கொண்தவள். ரொம்ப பஜாரி. அவளை பிடிக்க போகும்போது ஓடி இருக்கிறாள்.

Comments