திருச்சி மங்கையின் முடி நிறைந்த கூதி

அழகிய மலர் போன்று இருக்கும் தன்னுடைய முடி நிறைந்த புண்டையினில் விரல் போட்டு செய்யும் கூதி காமபடத்தை பாருங்கள்