மறக்க முடியாத கலூரி காலத்தில் சந்திக்கப்பட்ட சில உல்லாசம் ஆன காதல் மலரும் காம கதைகள் கோண காம கதைகள் கொண்ட தொகுப்பு கதைகள் இவை தான்.