சில சமையம் நீங்கள் தனியே பொய் மேட்டர் போடுவதை காட்டிலும் செயர்ந்து கொண்டு ஒத்து கொள்வது ஒரு தனி அனுபவம். அந்த அனுபவம் நிறைந்த காமகதை தொகுப்பு இது தான்.