காதலர்கள் உடன் ரகசியம் ஆக கொள்ளும் சந்திப்பில் சில சமையம் வெட்ட வெளியில் அது மீறி மேட்டர் போட தொடங்கி விடுவார்கள். அப்படி பட்ட வெட்ட வெளியல் நடக்கும் செக்ஸ் கதை தான் இவை.